privacy-volgens-drzm.jpeg

DRZM en jouw privacy

Voor alle klanten van DRZM, F.M.A. en Techpaneel.nl B.V. hierna noemende DRZM B.V.

Doeleinden verwerking 
DRZM B.V., gevestigd aan de Claes Tillyweg 8, 2031 CW te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
DRZM B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
Als wij via de website, mail, post of anderszins jouw gegevens ontvangen, verwerken wij de volgende gegevens:

A. Voor- en achternaam
B. Bedrijfsnaam
C. KvK-nummer
D. Adres
E. Postcode
F. Plaats
G. E-mail
H. Telefoon

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DRZM B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:
a. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
b. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
c. Het afhandelen van je betaling.
d. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen voeren.
e. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
f. Om diensten en producten aan jou te leveren.
g. Het toesturen van onze nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming
DRZM B.V. neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DRZM B.V.) tussen zit.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
We verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens via deze website. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DRZM B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. DRZM B.V. zal de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij DRZM B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden 
DRZM B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken gebruiken wij niet!
Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

DRZM B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DRZM B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur ons een e-mail. DRZM B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 

Aanpassingen in onze Privacy Statement
Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden op deze website. DRZM B.V. adviseert je om deze pagina regelmatig te bezoeken om te zien of er aanpassingen zijn gemaakt. 

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 18-5-2018.

Je mag ons natuurlijk altijd bellen op (023) 8200 390

Met vriendelijke groet,
Het DRZM Team.